اعضای هیئت مدیره

خانهدرباره مااعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

محمود گوهرین

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

unnamed

علیرضا امینی نجفیان

رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

کیهان گوهرین

نائب رئیس هیئت مدیره