اعضای هیئت مدیره

خانهدرباره مااعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

محمود گوهرین

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

عبدالحسین بهمن

رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

علیرضا امینی نجفیان

نائب رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

کیهان گوهرین

عضو هیئت مدیره