پروژه های انجام شده

خانهدرباره ماپروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

• ساخت اسکله عسلویه (اسکله بهمن)
• ساخت و بهره برداری از معدن عسلویه
• ساخت و بهره برداری از سنگ آهن تنگ زاغ
• ساخت و بهره برداری از معادن پرلیت زنجان و اردبیل
• ساخت و بهره برداری از کارخانه انبساط پرلیت زنجان و اردبیل