پرلیت در باغبانی

خانهR&Dپرلیت در باغبانی

پرلیت در باغبانی

دانه های پرلیت منبسط مانند دانه های ذرت بر اثر حرارتی سریع و کنترل شده می ترکند و  تا حدود 15 برابر حجم اولیه خود انبساط می یابند. در نتیجه ساختار سلولی آن ها شبیه کف صابون می شود یعنی ساختاری دارای خلل و فرج بسیار و مانند حباب های شیشه ای میکروسکوپی. چنین تغییر فیزیکی ایجاد شده پرلیت منبسط را تبدیل به سنگ دانه ای می کند که آن را کاملا برای استفاده در کشت های باغبانی آماده می سازد و غیر از آن خود به تنهایی بعنوان محیط کشت هیدروپونیک و محیطی برای ریشه زایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقش اصلی پرلیت منبسط در کشت بدون خاک و زمانی که به پیت ماس، کوکوپیت (بستری برای کشت انواع بذرها)، کمپوست ها و سنگ دانه هایی که آب را در خود نگه می دارند  افزوده می شود این است که هوای مورد نیاز برای رشد گیاهان را فراهم کند. سطح پر از منفذ پرلیت منبسط، هوا و آب مخلوط ها را تامین می کند که هریک برای رشد نیرومند ریشه ها نقش اساسی دارد. بهمین منظور، پرلیت در اندازه های مختلفی تولید می شود تا بعد از عمل زهکشی زمین، بسته به متغیرهای مختلف، جوابگوی مقادیر متفاوتی از منابع تغذیه برای ریشه ها باشند.

میزان استفاده از پرلیت منبسط بر اساس حجم برای مصارف گلدانی مخلوط ها بین 5 تا 40 درصد و باندازه 75 تا 100 درصد برای روف گاردن ها و مصارف هیدروپونیک است. همچنین در مصارف کشاورزی و کلوخه های چمنی به منظور خرد کردن خاکهای متراکم و حفظ آب در شرایط آب و هوایی خشک، پرلیت منبسط کاربرد بیشتری پیدا می کند.

پرلیت در باغبانی
پرلیت در باغبانی